O meni

Kao prvo želim da kažem što ja nisam: Nisam "Jehovin svjedok" nisam "Karizmatičar" niti "Mormon" kao ni "Protestant" nisam ni "Kalvinist" nisam ni "Baptist" ali nisam niti "Subotar" kao ni "Rimokatolik" a ni "Pravoslavac" nisam ni "Musliman" niti pripadam bilo kojoj drugoj sekti ili religiji. Ja sam vjernik - Kršcanin koji vjeruje u Isusa Krista i u njegovo Evanđelje.

Što ja vjerujem?

1.Ja vjerujem da je jedan Bog koji se objavio i da je trojedin. Matej 28,19b

2.Vjerujem u Boga Abrahamova, Izakova i Jakovljeva. 1Moj.26,24

3.Vjerujem da je on stvorio i nebo i zemlju i sve što je vidljivo i nevidljivo. 1Moj.1,1-31

4.Vjerujem da je Isus Krist Mesija i jedini put po kojem nam se treba spasiti. Ivan 14,6; Dj.4,11-12 i mnogi drugi

5.Vjerujem da je Biblija (Sveto Pismo) od Boga i da je nadahnuto Duhom Svetim (osim apokrifa koji su djelo ljudskog duha i znanja) 2Petrova 1,21

6.Vjerujem da su svi ljudi grešni i da kao takvi trebaju obraćenje, pokajanje i nanovorođenje po Duhu Svetom i to tako da od sveg srca prihvate Isusa Krista za svog osobnog Spasitelja i Gospodina. Rim.3,23 Iv. 3,1-8,

7.Vjerujem da je Isus Krist uskrsnuo treći dan i da sjedi s desne strane Boga Oca Svemogućega i da će ponovno doći u svojoj velikoj moći i Slavi. Luka 24,7; Djela Apostolska 7,56 Zaharija 14,1-5, Matej 24,30

8.Vjerujem da će suditi svim ljudima i da će uspostaviti svoje kraljevstvo u vrijeme koje je odredio Bog Otac. Otkrivenje 20,12-15 Otkrivenje 20, 4-6

9.Vjerujem da on ljubi sve ljude bez obzira na vjersku, religioznu i nacionalnu pripadnost ili boju kože i da želi da se svi ljudi spase. 1Timoteju 2,4

10. Vjerujem da Krštenje vodom nije neophodno potrebno za spasenje, nego je odraz lične poslušnosti prema Božjoj zapovjesti. Svim koji uzvjeruju i nanovo se rode po Duhu Svetom treba ukazati da se Krste vodom za svjedočanstvo vidljivom i nevidljivom svijetu i da javno priznaju Isusa Krista za svog osobnog Spasitelja i Gospodina. Djela 16,30-34

11.Vjerujem da je Gospod Isus Krist Glava Crkve koja je njegov živi organizam i da je izabrao sebi ljude iz svih nacija. Efežanima 4,11-16

12.Vjerujem da će doći po svoju Crkvu i uzdignuti je u nebo zajedno s svim vjernicima svih vremena, vjerujem da će to biti prije velikih nevolja koje će doći na svu zemaljsku kuglu. 1Solunjanima 4,15-17

13.Vjerujem da će ponovno doći i spasiti Izraelski narod u vrijeme velikih nevolja i da će se sav Izrael spasiti. Zaharija 12,1-14 Rimljanima 11,25-27
14. Vjerujem da će uspostaviti svoje tisućugodišnje Kraljevstvo u kojem će pomiriti sav ljudski rod i životinjski svijet. Izaija 65,17-25

15.Vjerujem da će na kraju tisućugodišnjeg Kraljevstva nakratko pustiti i odvezati sotonu a zatim ga nakon njegove pobune baciti u pakao i njega i sve njegove pomagače kao i sve one koji se nisu njemu pokorili i obratili. Otkrivenje 20,7-10

16.Vjerujem da će nakon toga kad sve dovrši stvoriti sve novo i da će nebeski Jeruzalem sići s neba opremljen poput zaručnice, i da će svi vjernici svih razdoblja biti zauvijek s Bogom koji će im biti sve u svemu. Otkrivenje 21,2-8

Ovo je samo u kratkim crtama ima još mnogo toga, ali ona osnova vjere koju vjerujem pokušao sam da vam približim. Slava i Hvala Bogu Ocu po mom Gospodinu i Spasitelju Isusu Kristu sada i u sve vijeke vjekova! Amen! Aleluja!

Madžar Zlatko


kinfo (C) 2011 - Sva prava pridržana

Ispis ove stranice